General Terms and Conditions

Všeobecné obchodní podmínky upravující používání mobilní aplikace Livali (dále jen „Podmínky“)

1. Smluvní vztahy se společností NeighborCook s.r.o.

1.1.  Společnost NeighborCook s.r.o., IČO: 060 32 711, se sídlem U Národní galerie 1268, Zbraslav, 156 00 Praha 5, zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 274887 (dále jen „NeighborCook s.r.o.“ nebo „Provozovatel“) provozuje technologickou platformu „Livali“ (dále jen „Platforma“), přístupnou prostřednictvím mobilní aplikace (dále jen „Mobilní aplikace“).

1.2.  Platforma poskytuje služby spočívající v propojení osob vařících v domácnosti (dále jen „Poskytovatel“ nebo „Poskytovatelé“) se Zájemci o stravu připravenou v jejich okolí (dále jen „Zájemce“ nebo „Zájemci“). Poskytovatel a Zájemce společně také jako „Uživatel“ nebo „Uživatelé“).

1.3.  Těmito obchodními podmínkami se řídí používání mobilní aplikace a veškerých s ní spojených produktů společnosti NeighborCook s.r.o. v rámci zprostředkování a domluvy stravování (dále jen „Služby“). Společnost NeighborCook s.r.o. není poskytovatelem služeb v oblasti stravování a pohostinství a zejména se nijak nepodílí na přípravě pokrmů ani nezajišťuje jejich rozvoz. Společnost NeighborCook s.r.o. není účastníkem smluvních vztahů mezi Poskytovateli a Zájemci.

​​

2. Registrace

2.1.  Podmínkou používání Mobilní aplikace a využívání Služeb, je registrace Uživatele (vytvoření osobního účtu Uživatele).

2.2.  Registrovat se mohou pouze Uživatelé starší osmnácti let.

2.3.  V rámci registrace je Uživatel povinen zadat svou e-mailovou adresu a heslo. Registrace uživatele je možná rovněž prostřednictvím služeb Facebook a Twitter. Součástí registrace je potvrzení ze strany Uživatele, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.4.  Pro plné využívání Služeb Mobilní aplikace je uživatel povinen vyplnit svůj uživatelský profil. V rámci uživatelského profilu bude mimo jiné vyžadováno telefonní číslo a adresa místa, kde bude služba využívána a další náležitosti dle rozsahu využívání Služeb. Změnu/aktualizaci údajů uvedených Uživatelem v rámci uživatelského profilu může Uživatel provést kdykoliv, a to přímo prostřednictvím svého uživatelského profilu v sekci „Profil“. Každý Uživatel je povinen chránit svoje údaje uvedené v uživatelském profilu před zneužitím a/nebo ztrátou. Provozovatel neodpovídá za zneužití registračních/přihlašovacích údajů Uživatele ze strany třetích osob.

2.5.  Prostřednictvím svého uživatelského profilu bude mít Uživatel kdykoliv po přihlášení přehled o veškerých nabídkách stravování a zájemcích o stravování v okolí a rovněž možnost nabízet pokrmy lidem v jeho okolí.

2.6.  Informace poskytnuté Uživatelem jsou ostatním Uživatelům zpřístupněny pouze v nezbytně nutné míře a až po provedení objednávky. Informace jako telefonní číslo, Provozovatel neposkytuje ostatním Uživatelům.

​​

3. Služby

3.1.  Registrací v rámci Mobilní aplikace společnosti NeighborCook s.r.o. a využíváním Služeb společnosti NeighborCook vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito Podmínkami, které upravují smluvní vztah mezi ním a společností NeighborCook s.r.o.

3.2.  Mobilní aplikace představuje online platformu, prostřednictvím které mohou Poskytovatelé vytvářet a zveřejňovat inzeráty na aktuální nabídku pokrmů k danému časovému okamžiku za účelem sdílení s ostatními Uživateli mobilní aplikace. Zájemci mohou prostřednictvím Mobilní aplikace na tyto inzeráty reagovat.

3.3.  Registrací v rámci Mobilní aplikace a přijetím těchto Podmínek Uživatel potvrzuje, že si je vědom, že Provozovatel není stranou jakékoli dohody uzavřené mezi Uživateli navzájem, a že Uživatelé v rámci zprostředkovaných smluvních vztahů jednají na základě své výlučné a plné odpovědnosti.

3.4.  Účelem Mobilní aplikace je především poznávání nových lidí a omezení plýtvání potravinami.

3.5.  Používání Mobilní aplikace je na vlastní riziko a odpovědnost každého Uživatele.

​​

4. Používání služeb

4.1.  Uživatel je povinen uvádět v uživatelském profilu pouze pravdivé, úplné a aktuální údaje. Neuvedení pravdivých, úplných a aktuálních údajů může mít za následek zrušení registrace Uživatele ze strany společnosti NeighborCook s.r.o.

4.2.  Uživatel odpovídá za všechny aktivity učiněné v rámci jeho uživatelského profilu.

4.3.  Uživatel může mít zřízen pouze jednu registraci, nestanoví-li společnost NeighborCook s.r.o. jinak.

4.4.  Uživatel je při využívání Služeb, za předpokladu dodržování těchto Podmínek, oprávněn zejména k:

a) přístupu k Mobilní aplikaci a jejímu používání v jeho osobním zařízení;

b) přístupu k jakémukoliv poskytnutému obsahu, informacím a souvisejícím materiálům, a to výhradně pro osobní             nekomerční použití.

4.5.  Služby mohou být poskytovány nebo k nim Uživatel může mít přístup ve spojení se službami a obsahem nezávislých subjektů, které nejsou pod kontrolou společnosti NeighborCook s.r.o. Společnost NeighborCook s.r.o. neprovádí schvalování takových služeb a obsahu nezávislých subjektů a nenese právní ani finanční odpovědnost za produkty ani služby nezávislých subjektů.

4.6.  Uživatel souhlasí, že používání Mobilní aplikace je pouze na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Služby Poskytovatele jsou poskytovány bez jakékoliv záruky. Pokud není uvedeno jinak, Uživatelům nejsou poskytována žádná práva k využití jakýchkoliv ochranných známek, obchodních názvů a dalších log Provozovatele ke komerčním účelům. Prezentace kuchaře na sociálních sítích s užitím loga Provozovatele je povoleno.

4.7.  Provozovatel je oprávněn v případě zjištění, že došlo k porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů, přístup Uživatele k Mobilní aplikaci omezit či zakázat, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu.

​​

5. Zadání nabídky

5.1.  Poskytovatel je oprávněn nabídnout své pokrmy v rámci Mobilní aplikace. Při zadání nabídky je Uživatel povinen uvést:

a)  název pokrmu;

b)  počet dostupných porcí;

c)  gramáž jednotlivého pokrmu;

d)  výši příspěvku na suroviny na jeden pokrm;

e)  schopnost mít nabízený pokrm v čem předat.

5.2.  Poskytovatel je povinen zveřejňovat pouze pravdivé informace o pokrmu, které odpovídají skutečnému stavu.

5.3.  Poskytovatel je povinen uvádět pouze pravdivé údaje o použitých surovinách.

5.4.  Poskytovatel potvrzuje, že je autorem či oprávněným Uživatelem autorských děl (fotografií, textů,...), které zveřejňuje prostřednictvím Platformy.

​​

6. Povinnosti Uživatelů

6.1.  Poskytovatel je povinen být zdravotně způsobilý k přípravě pokrmů a dodržovat veškeré příslušné právní předpisy a základní hygienické zásady při přípravě a uchovávání potravin.

6.2.  Uživatel je povinen při nakládání s předměty duševního vlastnictví respektovat autorská práva třetích osob. Veškerou odpovědnost za případné neoprávněné nakládání s předměty duševního vlastnictví nese výhradně Uživatel.

​​

7. Smluvní vztahy mezi Uživateli

7.1.  Uživatelé jsou povinni poskytovat si veškerou součinnost za účelem převzetí pokrmů.

7.2.  Uživatelé jsou povinni respektovat práva ostatních Uživatelů.

​​

8. Odměny

8.1.  Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů poskytování odměn kdykoliv přerušit nebo zrušit či změnit pravidla poskytování odměn, stejně jako změnit charakter odměn.

8.2.  Vymáhání odměn soudní cestou je vyloučeno. Provozovatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním odměn. Uživatelům nevzniká právo odměny reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak. Provozovatel neodpovídá za případné vady odměny.

8.3.  Provozovatel nese odpovědnost pouze za včasné předání zásilky s odměnou k poštovní nebo jiné přepravě. Provozovatel nenese odpovědnost za nedoručené zásilky, které byly řádně předané k poštovní nebo jiné přepravě (zejména opožděné dodání zásilky, její ztráta nebo poškození zásilky v průběhu přepravy či nedodání ceny způsobené poštovním nebo jiným doručovatelem apod.).

8.4.  Provozovatel má právo odepřít Uživateli odměnu, pokud má za to, že odměny bylo dosaženo nekalým způsobem nebo v rozporu s těmito Podmínkami.

​​

9. Síťový přístup a zařízení

9.1.  Uživatel odpovídá za získání přístupu k datové síti potřebného k využívání Služeb. Veškeré případné poplatky spojené s přístupem k datové síti jdou k tíži Uživatele.

9.2.  Společnost NeighborCook s.r.o. nezaručuje, že Služby nebo jakákoliv jejich část budou funkční na určitých zařízeních. Služba může být ovlivněna technickými jevy spojenými s používáním internetu a prostředků elektronické komunikace.

​​

 

10. Platba za služby poskytované společností NeighborCook s.r.o.

10.1.  Instalace Mobilní aplikace a provedení registrace jsou bezplatné. Některé Služby však mohou vyžadovat platbu za jejich užívání. Platba za využívání Služeb prostřednictvím Mobilní aplikace je hrazena prostřednictvím žetonů, jejichž nákup je realizován prostřednictvím obchodu App store a Google play a podléhá podmínkám těchto obchodů. Provozovatel není účastníkem těchto transakcí.

10.2.  Služby, k jejichž přístupu je nutné použití kreditů jsou v Mobilní aplikaci rozlišeny, a Účastník je předem dotázán, zda s jejich použitím souhlasí.

10.3.  Žetony zakoupené prostřednictvím obchodu s mobilními aplikacemi jsou nevratné, pokud provozovatel nebo obchod s mobilní aplikací nestanoví jinak.

10.4.  Provozovatel si vyhrazuje právo změnit systém úhrady za poskytované Služby. V takovém případě, bude Uživateli poskytnuta odpovídající náhrada za nevyčerpané žetony.

​​

11. Platba příspěvků na přípravu pokrmů

11.1.  Zájemce bere na vědomí, že prostřednictvím žetonů nejsou hrazeny případné náklady Poskytovatele na přípravu pokrmů (dále jen „Příspěvek na suroviny“).

11.2.  Zájemce se zavazuje při převzetí pokrmu zaplatit Poskytovateli Příspěvek na suroviny ve výši uvedené v nabídce zadané prostřednictvím Mobilní aplikace.

11.3.  Poskytovatel není oprávněn zvýšit Příspěvek na suroviny uvedený v nabídce Mobilní aplikace bez souhlasu Zájemce, který o něj již projevil zájem.

11.4.  Provozovatel není účastníkem transakcí jakkoli souvisejících s úhradou příspěvků na suroviny, nemá kontrolu nad těmito transakcemi, a nenese žádnou odpovědnost vůči účastníkům těchto transakcí.

11.5.  Provozovatel není odpovědný za výši Příspěvku za suroviny.

11.6.  Příspěvek na suroviny je určen Poskytovatelem na jeho výhradní zodpovědnost.

11.7.  Společnost NeighborCook s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo pozastavit či zrušit registraci, nebo omezit přístup Poskytovatele ke službám v případě, že Poskytovatel na Platformě provozuje aktivity, kdy vzhledem k povaze nabízených pokrmů, jejich frekvenci, počtu pokrmů a požadovaných příspěvků na suroviny lze mít za to, že Poskytovatel generuje zisk.

​​

12. Zřeknutí se odpovědnosti; omezení ručení; odškodnění

12.1.  Provozovatel se zříká jakýchkoliv prohlášení a záruk, ať už výslovných, nepřímých či zákonných, které nejsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách. Společnost NeighborCook s.r.o. navíc nečiní žádná prohlášení, záruky nebo závazky týkající se spolehlivosti, včasnosti, kvality, vhodnosti či dostupnosti Služeb.

12.2.  Provozovatel negarantuje kvalitu, vhodnost, bezpečnost či dostupnost Služeb.

12.3.  Provozovatel není odpovědný za jakékoliv jednání Uživatelů v souvislosti s využíváním Platformy, a to zejména v souvislosti s přípravou pokrmů a dodržováním hygienických zásad.

12.4.  Společnosti NeighborCook s.r.o. neodpovídá za škody, včetně ušlého zisku, ztráty dat, osobní újmy či škody na majetku vzniklé v souvislosti s využitím Služeb či jinak z nich vyplývající, a to ani pokud byla společnost NeighborCook s.r.o. na možnost takové náhrady škody upozorněna. Společnost NeighborCook s.r.o. neodpovídá za jakékoliv náhrady škody, závazky či ztráty vyplývající z:

a) využití Služeb či spoléhání se na služby nemo nemožnosti využít služby; nebo

b) jakékoliv transakce či vztahu mezi Zájemcem a Poskytovatelem, a to ani, pokud byla společnost NeighborCook s.r.o. na možnost takové náhrady škody upozorněna.​

​​

13. Chování Uživatelů Platformy

13.1.  Uživatel uznává, že je výhradně zodpovědný za dodržování veškerých zákonů, předpisů a povinností v souvislosti s využíváním Služeb.

13.2.  Kromě toho se při použití Platformy Uživatel zavazuje k tomu, že:

a) nebude využívat Platformu NeighborCook s.r.o. k profesionálním, komerčním nebo výdělečným účelům v případě, že nesplňuje podmínky stanovené příslušnými právními předpisy;

b) nebude odesílat společnosti NeighborCook s.r.o. (zejména po vytvoření nebo aktualizaci uživatelského profilu) nebo ostatním členům žádné nepravdivé, zavádějící, škodlivé nebo podvodné informace;

c) nebude prostřednictvím Platformy zveřejňovat žádný obsah způsobem, který je hanlivý, poškozující, obscénní, pornografický, vulgární, urážlivý, agresivní, nemístný, nevyžádaný, násilný, výhružný, obtěžující, rasově motivovaný nebo se sexuálními konotacemi, podněcuje k násilí, diskriminaci nebo nenávisti, povzbuzuje činnosti nebo použití zakázaných látek nebo je obecně v rozporu s cíli této Platformy, či by mohl porušovat práva společnosti NeighborCook s.r.o. nebo třetí strany nebo být v rozporu s dobrými mravy;

d) neporuší práva společnosti NeighborCook s.r.o., zejména jakákoliv práva duševního vlastnictví ani neohrozí dobrou pověst společnosti NeighborCook s.r.o.;

e) nebude kontaktovat jiného Uživatele za jiným účelem, než je využívání služeb dle těchto podmínek.

13.3.  Uživatelům, kteří přijali nabídku pokrmů, nebo jejichž nabídka pokrmů byla přijata, nabízí Poskytovatel službu, pomocí níž mohou Uživatelé mezi sebou komunikovat za účelem předání pokrmů.

13.4.  Provozovatel není odpovědný za obsah zpráv Uživatelů zaslaných prostřednictvím této služby.

13.5.  Uživatel je odpovědný za sdělení veškerých údajů nezbytných k předání pokrmů, a přebírá veškerá rizika spojená s poskytnutím těchto údajů.

​​

14. Odpovědnost Uživatelů Platformy

14.1  Poskytovatel je odpovědný za veškeré své jednání v souvislosti s užíváním Platformy a jeho následky, zejména co se týče dodržování hygienických zásad, odpovědnosti za kvalitu poskytovaných pokrmů a výše příspěvku na suroviny.

​​

15. Příspěvky Uživatelů, hodnocení

15.1.  Provozovatel nemůže zaručit pravdivost, spolehlivost ani platnost informací poskytnutých ostatními Uživateli.

15.2.  Zakázána jsou jakákoliv hodnocení Uživatelů, která jsou urážlivá, výhružná, obtěžující, nenávistná či zasahuje do práv ostatních Uživatelů. Zakázána jsou také hodnocení, jež mají za účel poškození jiného Účastníka.

15.3.  Uživatele berou na vědomí, že veškerá hodnocení jsou veřejná a mohou je vidět všichni registrovaní Uživatelé Platformy.

15.4.  Uživatelé nejsou oprávnění v rámci hodnocení poskytovat jakékoliv osobní údaje ostatních Uživatelů

15.5.  Uživatelé nesou odpovědnost za své údaje, poskytnuté nad rámec nezbytných údajů ve svém uživatelském profilu. Provozovatel doporučuje chránit si své soukromí a nezveřejňovat své citlivé údaje ostatním Uživatelům.

15.6.  Provozovatel nenese odpovědnost za hodnocení Uživatelů.

15.7.  Provozovatel si vyhrazuje právo moderovat příspěvky Uživatelů.

​​

16. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

16.1.  V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a Provozovatelem, vyplývajícího z užívání Mobilní aplikace, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

16.2.  Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

16.3.  Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb poskytovaných Provozovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Poskytovateli a Zájemci;

​​

17. Pozastavení registrace, omezení přístupu a ukončení

17.1.  Uživatel je oprávněn své smluvní vztahy s provozovatelem ukončit kdykoliv, bez nákladů a bez udání důvodu.

17.2.  V případě, že Uživatel poruší tyto Podmínky nebo pokud má společnosti NeighborCook s.r.o. oprávněný důvod se domnívat, že je to nezbytné k ochraně bezpečnosti a integrity této společnosti, jejich členů nebo třetích osob nebo za účelem předcházení podvodům či vyšetřování, vyhrazuje si společnosti NeighborCook s.r.o. právo:

a) zabránit zveřejnění nebo odstranit jakékoli hodnocení, inzerát, zprávu, obsah, žádost o rezervaci nebo jakýkoliv obsah, který Uživatel odeslal prostřednictvím Platformy; a/nebo;

b) omezit Uživateli přístup a užívání Platformy; a/nebo;

c) dočasně pozastavit nebo trvale zrušit registraci Uživatele.

17.3.  Provozovatel je dále oprávněn omezit přístup Poskytovatelům s dlouhodobě nízkou kvalitou potravin dle hodnocení Uživatelů.

17.4.  Uživatel nemá v souvislosti s omezením přístupu k uživatelskému profilu nebo jeho pozastavením či zrušením na jakoukoliv náhradu.

17.5.  Přístup k Platformě může být dočasně pozastaven, a to bez předchozího upozornění, také z důvodu technické údržby, migrace nebo aktualizace provozu nebo v důsledku výpadků nebo omezení souvisejících s provozem sítě.​​

​​

18. Osobní údaje

18.1.  V souvislosti s používáním Platformy bude společnost NeighborCook s.r.o. shromažďovat a zpracovávat některé z osobních údajů Uživatele. Uživatel při využívání Platformy, a registrací na Platformě, souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů společností NeighborCook s.r.o. v souladu s platnými právními předpisy a ustanoveními v Zásadách ochrany osobních údajů.

​​

19. Závěrečná ustanovení

19.1.  Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena.

19.2.  Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2019.

19.3.  Provozovatel je oprávněn Podmínky kdykoli jednostranně změnit. Změny obchodních podmínek budou předem oznámený na webových stránkách společnosti NeighborCook s.r.o. www.livali.cz. Uživatel má v případě, že s novou změnou Podmínek nesouhlasí, právo vztah mezi ním a společnosti NeighborCook s.r.o. ukončit.

NeighborCook s.r.o.

U Národní galerie 1268

Praha 5 - Zbraslav

156 00

IČO: 06032711